Oświadczenie o niekaralności skarbowej

Plik pobrano już 776 razy!
Już teraz możesz pobrać plik oświadczenie_o_niekaralności_skarbowej w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 27/11/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

233 § 1. Kodeksu Karnego oświadczam, ze nie byłem/am karany/a za przestępstwo i przestępstwo skarbowe. ………………………………. (data i czytelny podpis)Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ja, niżej podpisany/a* …………………………………….……….……………….…………. zamieszkały/a*…Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Niniejsze. OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo. skarbowe. czytelny podpis .o ś w i a d c z a m. – iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. – nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o.

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 2020

233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe). …Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe) i korzystaniu z pełni praw publicznych.233 § 1. Kodeksu Karnego oświadczam, ze nie byłem/am karany/a za przestępstwo i przestępstwo skarbowe. ………………………………. (data i czytelny podpis)

Oświadczenie o niekaralności 2020

.. do czynności prawnych – oświadczenie o niekaralności – wzór (422kB) pdf. Sprawozdanie z działalności Częstochowskiego Centrum Świadczeń za 2020 rok.Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów terenowych. Oświadczenie o niekaralności. Ja niżej podpisany/a.Oświadczenie. Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. zamieszkały/a …Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego – ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ja, niżej podpisany/a* …………………………………….……….……………….…………. zamieszkały/a*…

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe word

Oświadczenie do procedury naboru. prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.o ś w i a d c z a m. – iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. – nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o. – że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe), – że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe word. 13 maja 2021 15:08Doc. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe). …

Oświadczenie o niekaralności do pracy wzór

Oświadczenie do procedury naboru. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie – oświadczenie o stanie zdrowia – wzór. W związku z tym pracodawcy w procesie rekrutacji często żądają od kandydatów do pracy przedkładania zaświadczeń o niekaralności.Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo.Do pobrania za darmo wzór: Oświadczenie o niekaralności. Firma › Formularze › Praca › Druki kadrowe dla pracodawcy › Oświadczenie o niekaralności.

Dodaj komentarz