Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego wzór

Plik pobrano już 612 razy!
Już teraz możesz pobrać plik oświadczenie_o_posiadaniu_obywatelstwa_polskiego_wzór w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 27/11/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Ja niżej podpisana/podpisany*, legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym serii ……. nr ……………………. oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie/nie. (imię i nazwisko kandydata). (miejscowość , data) ………………………………..…. ……………………………..……. (adres). OŚWIADCZENIE o posiadaniu obywatelstwa polskiego.OŚWIADCZENIE. o posiadaniu obywatelstwa polskiego. Ja niżej podpisana/podpisany*, legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym serii ………. nr. Adres zamieszkania. OŚWIADCZENIE. Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie. …………………………………………………. podpis kandydata.1 W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ubiegających się o stanowiska wskazane w ogłoszeniu o naborze jako stanowiska,

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Iż nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że posiadam. 2) korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z. Oświadczenie. Ja niżej podpisany/a. że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, – korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.Oświadczam. Iż nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o obywatelstwie polskim doc

Adres zamieszkania. OŚWIADCZENIE. Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie. …………………………………………………. podpis kandydata.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne.oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie. …………………………… (własnoręczny podpis)233 § 1 kodeksu karnego. o ś w i a d c z a m. że posiadam obywatelstwo polskie. ………………………………………….. podpis składającego oświadczenie.Ja, niżej podpisana/y ………….………….……………….……, legitymująca/y się dowodem osobistym/paszportem nr …….………………….oświadczam, że: – posiadam obywatelstwo polskie,

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie1. /czytelny podpis/. ➢ Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego. Ja, niżej podpisany/a. prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.Oświadczenie. Oświadczam, że jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzystam z pełni praw cywilnych i obywatelskich.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a także o korzystaniu z pełni praw publicznych to jeden z dokumentów, które wymagane są zwykle. Oświadczenie. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. Oświadczam, że .

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 2021

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, .Oświadczenie. Ja niżej podpisany/a. że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.z dnia 08.06.2021r. ………………………………………………. ( miejscowość i data ). Oświadczenie o korzystaniu. z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do. (imię i nazwisko) (miejscowość, data). OŚWIADCZENIE. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.OŚWIADCZENIE. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust.

Dodaj komentarz