Protokół odbioru wykonanych robót budowlano remontowych wzór

Plik pobrano już 1109 razy!
Już teraz możesz pobrać plik protokół_odbioru_wykonanych_robót_budowlano_remontowych_wzór w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 20/10/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

PROTOKÓŁ końcowego /ostatecznego/* odbioru robót. Protokół spisany dnia. po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami.Wzór protokołu odbioru do umowy……………………………. Budowa : ……………………………………………………… Obiekt : …. PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT. (budowlano-remontowych ).2. 3. przy udziale. – inspektora nadzoru. 4 .inspektora nadzoru robót budowlanych. Strona przekazująca – Wykonawca. 5 -kierownik budowy. 6. oraz w obecności inspektora nadzoru budowlanego Pana …………………………. Po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami Komisja. 12) W związku ze stwierdzeniem, że: a) roboty budowlane zostały zakończone b) dokumentacja przekazana przez wykonawcę jest kompletna c) nie stwierdzono usterek.

Protokół odbioru wykonanych robót wzór

Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono usterek, (jeśli tak należy wymienić jakie i podać termin ich usunięcia). 9). Teren budowy został uporządkowany, Końcowy protokół odbioru Przedmiotu Umowy. Termin wykonania robót budowlanych zgodnie z w/w umową został dotrzymany/nastąpiło opóźnienie o. 1, PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT (do faktury). 2. 3, sporządzony w dniu …………………… 4. 5, za okres realizacji prac: od …………………… do ………………… 6.Oświadczenie Wykonawcy: 1. Wykonawca dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że objęte protokołem roboty branżowe zostały wykonane zgodnie. Załącznik Nr 6 do umowy NR PRN-7IR-I- C/PPN/V/P1/5/ …… / 14 / ……. / ……. Wzór protokołu odbioru do umowy……………………………. Budowa : …………………

Wzór protokołu protokół odbioru robót

Protokół odbioru robót budowlanych. Data i miejsce wystawienia:. Nazwa i adres inwestora/odbiorcy robót:.Załącznik Nr 6 do umowy NR PRN-7IR-I- C/PPN/V/P1/5/ …… / 14 / ……. / ……. Wzór protokołu odbioru do umowy……………………………. Budowa : …………………Myślę, że protokół odbioru będzie dobrym uzupełnieniem umieszczonego na moim blogu wzóru umowy o roboty budowlane. W związku z tym zdecydowałem, że go tutaj. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy · Powrót · WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – DLA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH OD 01.07.2021 R. – POZIOM PODSTAWOWY I. Komisja stwierdza co następuje: l. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokółem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru (kartotece). 2. Na podstawie.

Protokół odbioru robót wykonawcy wzór

Jeśli prace zostały przez wykonane samodzielnie, wtedy należy wypełnić protokół zarówno w imieniu beneficjenta jak i wykonawcy. Wzór dokumentu. Wzór wniosku o płatność. Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze. PDF. 8. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. Wersja edytowalna.Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych, zawierający opinie inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy budowy.Należy określić, czy protokół dotyczy odbioru robót wykonanych przez zewnętrznego wykonawcę, wówczas zaznaczamy „wykonawcy odbioru robót”, Protokół odbioru prac wykonawcy w PP Czyste Powietrze wersja 2. 1. Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Protokół częściowego odbioru robót budowlanych wzór

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO ODBIORU. obowiązującymi przepisami, wiedzą i sztuką budowlaną oraz odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do eksploatacji), Tagi: budowa, odbiór robót, protokół, protokół odbioru, roboty budowlane. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych, zawierający opinie inwestora, Protokół odbioru częściowego robót budowlanych. Nr sprawy: WAD-2900-I/2014. Nazwa zadania: Remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego. PROTOKÓŁ. CZĘŚCIOWEGO ODBIORU NR …. / KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA (WZÓR). w sprawie odbioru robót polegających na…PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT. oraz w obecności inspektora nadzoru budowlanego Pana …………………………, przeprowadziła w dniu ……………………… r., zgłoszony przez Wykonawcę.

Dodaj komentarz