Protokół straty towaru wzór

Plik pobrano już 1164 razy!
Już teraz możesz pobrać plik protokół_straty_towaru_wzór w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 28/01/2022
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Druk przygotowany przez TAX CARE. 1609211048 / 1/1. PROTOKÓŁ. STRAT NATURALNYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW. Nazwa firmy. Siedziba. Sporządzony dnia:.datę zniszczenia/straty przyczynę zniszczenia nazwę, ilość i wartość zniszczonego/utraconego towaru – czynni podatnicy VAT podają wartości netto, podatnicy. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.Druk Protokół zniszczenia jest dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, które nie nadają się do użytku i mogą być przeznaczone. Bardzo często dochodzi do uszkodzenia lub zniszczenia produktów, które podlegają obowiązkowej utylizacji. W tym kontekście mówimy na przykład o.

Protokół strat art spożywczych

Musi się w nim znaleźć między innymi: numer protokołu, data jego sporządzenia, dane osoby sporządzającej oraz data zniszczenia lub straty. Straty w towarach handlowych wolno zaliczyć do kosztów uzyskania. Dotyczy to m.in. wszelkich artykułów spożywczych zawierających. Protokół zniszczenia – 10 pozycji. Podgląd druku · Udostępnij. Druk Protokół zniszczenia jest dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, PROTOKÓŁ STRAT I ZNISZCZEŃ. sporządzony w dniu …….……………………… 20..…r. przez komisję w składzie.Pisma urzędowe Status: Aktualne PB/415/KA/5/2007 – Protokół likwidacyjny przeterminowanych artykułów spożywczych jako dokument potwierdzający straty w.

Protokół zniszczenia dokumentów wzór doc

(miejscowość, data). PROTOKÓŁ. KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA. dokonała trwałego zniszczenia następujących rzeczy ( towarów , środków trwałych , wyposażenia):.doc): I stopnia. W uwagach należy podać, co zrobiono z materiałami (surowcami), które uległy zniszczeniu ( np. zgniłe ziemniaki zakopano itp.). Ewa Kępa – Sekretarz Gminy, 2. Maria Pezacka – Skarbnik Gminy, 3. Jakub Wojciechowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,Protokół Zniszczenia Akt. Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe członków. Zniszczenia ww. dokumentacji dokonano komisyjnie w dniu .PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.

protokół zniszczenia/straty towaru pdf

Należy dokonać wyceny poniesionych strat i tą kwotę (liczbowo i słownie) ująć w protokole. Bardzo ważne jest wyszczególnienie danych osoby, Musi się w nim znaleźć między innymi: numer protokołu, data jego sporządzenia, dane osoby sporządzającej oraz data zniszczenia lub straty towaru. Protokół zniszczenia towaru służy do udokumentowania zniszczonego lub utraconego towaru handlowego. Przedsiębiorca może ująć zniszczone. PROTOKÓŁ STRAT I ZNISZCZEŃ. sporządzony w dniu …. Komisja stwierdziła że niżej wymienione materiały/towary (przedmioty) zniszczone zostały na skutek:.PROTOKÓŁ LIKWIDACJI TOWARU. nr .…………. Towary zakupione w ramach prowadzonej działalności, wymienione w załączniku nr. 1 z racji niskiej jakości nie nadają.

Protokół zniszczenia dokumentów pdf

z dnia 28 września 2017 r. (poz. 59). Załącznik nr 1. WZÓR. PROTOKOŁU OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA. ZATWIERDZAM.U. 2014 poz. 1037). Cechy formularza: Eksport do PDF. Eksport do XML. Płatny. ePUAP. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.DUR POLSKIEJ · Cytowane przez 1 — 7) niszczeniu – rozumie się przez to zniszczenie dokumentacji w sposób. Wzór protokołu zniszczenia określa załącznik nr 6 do zarządzenia.dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w ilości ………………. m.b. i stwierdziła, że.

Dodaj komentarz