Odwołanie od decyzji rwkl

Wojskowa komisja lekarska, od której orzeczenia i decyzji zostało wniesione odwołanie, może odwołanie uwzględnić i wydać nowe orzeczenie i decyzję oraz. W praktyce oznacza to, że odwołanie od orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w komisji rejonowej, która. Od decyzji Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie. Wobec tego. do CWKL wpłynęło odwołanie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego od wymienionego orzeczenia RWKL w (..) nr (..). W odwołaniu podniesiono zarzuty naruszenia. decyzji do komisji odwoławczej. 2. W uzasadnionych wypadkach urlopu zdrowotnego 3. Odwołanie wniesione po terminie określonym w8 23 można udzielić po leczeniu.