Oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów

Oświadczam, że jestem świadomy/-aodpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie z. Oświadczam, iż obecnie nie uzyskuję dochodów oraz jestem / nie jestem* zarejestrowany/a w urzędzie pracy. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej. OŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW. Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że w okresie od…………………… do. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu.OŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW. dochodów do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 (wg skali podatkowej),