Pełnomocnictwo cp

*Przykładowy zakres dokonywanych czynności: •. Zameldowania na pobyt stały / zameldowania na pobyt czasowy. •. Wymeldowania z pobytu stałego / wymeldowania. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie. (czytelny podpis Klienta). *niepotrzebe skreślić. Cyfrowy Polsat S.A… w punktach stacjonarnych, które należy przedstawić w Punkcie sprzedaży Plusa/CP. Pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem poświadczonym notarialnie, Umocowanie do działania w cudzym imieniu wygasa w wyniku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika albo odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę. Pełnomocnictwo. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA na. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 maja 2011 roku.