Pełnomocnictwo szczególne do reprezentowania

Pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo, które nadawane jest do dokonania poszczególnej czynności, jest pełnomocnictwem szczególnym. Powinno ono wskazywać w. Pełnomocnictwo procesowe ogólne jest to pełnomocnictwo do prowadzenia wszystkich spraw sądowych w imieniu mocodawcy. Z kolei pełnomocnictwo szczególne uprawnia. aktu notarialnego. Trzeba też pamiętać o tym, że gdy do ważności pewnej czynności prawnej potrzebna jest forma szczególna, to pełnomocnictwa do. r. (miejscowość i data). PEŁNOMOCNICTWO. SZCZEGÓLNE. Ja, niżej podpisany, ………Pełnomocnik jest więc upoważniony do reprezentowania mocodawcy. Wzór pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania w konkretnej sprawie w postępowaniu.