Pełnomocnictwo do zameldowania druk

Zameldowania na pobyt stały / zameldowania na pobyt czasowy. •. Wymeldowania z pobytu stałego / wymeldowania z pobytu czasowego. •. Zgłoszenia wyjazdu poza. (imię i nazwisko). (adres stałego zameldowania lub ostatni w przypadku braku). PESEL I. PESEL. IIIII. Pełnomocnictwo. Upoważniam Panią/Pana.PEŁNOMOCNICTWO. Ja niżej podpisana/y*. imię i nazwisko. do czynności zameldowania mnie na pobyt stały/ na pobyt czasowy* adres:.Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu. zameldowania mnie na pobyt stały*/czasowy trwający ponad 3 miesiące* w lokalu nr……. przy ul.PEŁNOMOCNICTWO. Ja niżej podpisana(y) …………………………………………………, legitymująca(y) się dowodem osobistym seria ….……………… nr ……………………, wydanym przez …