Protokół zniszczenia straty towaru wzór

Druk Protokół zniszczenia jest dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, które nie nadają się do użytku i mogą być przeznaczone. datę zniszczenia/straty przyczynę zniszczenia nazwę, ilość i wartość zniszczonego/utraconego towaru – czynni podatnicy VAT podają wartości netto, podatnicy. Bardzo często dochodzi do uszkodzenia lub zniszczenia produktów, które podlegają obowiązkowej utylizacji. W tym kontekście mówimy na przykład o. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.PROTOKÓŁ LIKWIDACJI TOWARU. nr .…………. Towary zakupione w ramach prowadzonej działalności, wymienione w załączniku nr. 1 z racji niskiej jakości nie nadają.

Protokół kradzieży wzór

Pobierz darmowy wzór protokołu zniszczenia towaru w formacie PDF i DOCX. Do pobrania: pdf. Protokół zniszczenia towaru – wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia.Opis stwierdzonej kradzieży: Pieczątka i podpis pracownika ZTM. Czytelny podpis pracownika/przedstawiciela Wykonawcy. Część II. 1. Protokół dotyczy Umowy z. sporządzić protokół zaginięcia/uszkodzenia/kradzieży druków ścisłego zarachowania, którego wzór. Przykładowy wzór protokołu stanowi załącznik nr 4,Wzór protokołu po szkodzie kradzieżowej, który poszkodowany przedstawia do zakładu ubezpieczeń w celu określenia powstałych po jego stronie strat.Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania świadka – Formularze procesowe –