Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe oświadczenie. OŚWIADCZENIE. JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.W dniu ……….…… upoważniam Panią/Pana …………………………………. legitymującą się dokumentem tożsamości .…………….………………………. do odbioru z przedszkola mojego dziecka …UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA. Upoważniam …………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko osoby upoważnionej legitymującego(ą) się dowodem. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola Publicznego w. Strzeszowie. Upoważniam Panią/Pana ………………………………………………………………. do odbioru mojego. Od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie dającej upoważnienie.