Oświadczenie o numerze konta bankowego

(właściciela rachunku bankowego). Oświadczenie beneficjenta o posiadanym rachunku bankowym. Oświadczam/-y, że posiadam/-y rachunek bankowy o numerze:.posiada rachunek bankowy w ………………………………………………….……… o nr:………………………………………………………………………………….………. Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:. Nazwa firmy: Adres siedziby: NIP: Oświadczenie o numerze rachunku bankowego. Proszę o dokonanie przelewu na następujący rachunek bankowy o numerze.(Nazwa właściciela rachunku bankowego). Oświadczenie beneficjenta o posiadanym rachunku bankowym. Oświadczam/-y, że posiadam/-y rachunek bankowy o numerze:. Oświadczenie o posiadaniu konta bankowego. Oświadczam, że ja …………………………., legitymujący się dowodem osobistym, seria……………………. nr ……………………. wydanym w dniu…

Oświadczenie o nr konta bankowego

Nazwa firmy: Adres siedziby: NIP: Oświadczenie o numerze rachunku bankowego. Proszę o dokonanie przelewu na następujący rachunek bankowy o numerze.posiada rachunek bankowy w ………………………………………………….……… o nr:………………………………………………………………………………….………. Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:. (właściciela rachunku bankowego). Oświadczenie beneficjenta o posiadanym rachunku bankowym. Oświadczam/-y, że posiadam/-y rachunek bankowy o numerze:.Oświadczenie o posiadaniu konta bankowego. Oświadczam, że ja …………………………., legitymujący się dowodem osobistym, seria……………………. nr ……………………. wydanym w dniu…(Nazwa właściciela rachunku bankowego). Oświadczenie beneficjenta o posiadanym rachunku bankowym. Oświadczam/-y, że posiadam/-y rachunek bankowy o numerze:.