Zaświadczenie o nauce wzór

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE KONTYNUOWANIE NAUKI. Potwierdzam, iż …. w roku szkolnym/akademickim 2017/2018 kontynuuje naukę*:. 1) w ………… klasie …Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o nauce. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….……… Data urodzenia: …Zaświadczenie o nauce w szkole lub na wyższej uczelni poza granicami Niemiec. Bescheinigung über Schul- oder Hochschulbesuch außerhalb Deutschlands.OŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU NAUKI. Oświadczam, że ……………………………………………………………………………….. (imię, nazwisko, PESEL) kontynuuje naukę w roku szkolnym/akademickim …Jeżeli szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 3-letni, to w takim przypadku.

Zaświadczenie o nauce dziecka do kindergeld

Page 1. Page 2. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Nazwisko i imiĊ osoby uprawnioneM do pobierania zasiłku na dzieci. Name und Vorname des/der Kindergeldberechtigten. Numer zasiłku na dzieci. Kindergeld-Nr.Nazwisko i imię osoby uprawnionej do pobierania zasiłku na dzieci. Name und Vorname des/der Kindergeldberechtigten. A. Kindergeld-Nr.Proszę podać nazwę oraz adres szkoły/placówki szkolnictwa wyższego, do której uczęszcza dziecko. do r3i W danych dotyczących rozpoczęcia i zakończenia roku. ZAŚWIADCZENIE O NAUCE DZIECKA. Bescheinigung. Niniejszym oświadczam że. Hiermit wird bescheinnigt ,dass Imię i nazwisko ucznia / studenta. Data urodzenia.