Upoważnienie do odebrania świadectwa maturalnego

Plik pobrano już 478 razy!
Już teraz możesz pobrać plik upoważnienie_do_odebrania_świadectwa_maturalnego w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 20/10/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

do odebrania (świadectwa dojrzałości, świadectwa promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo. UPOWAŻNIENIE. DO ODBIORU ŚWIADECTWA MATURALNEGO. Upoważniam ……………………………………………. legitymującą/ego się dowodem. (imię i nazwisko).Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego – Upoważnienie do odbioru świadectwa.doc.JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU: ❖ ŚWIADECTW MATURALNEGO. ❖ ANEKSU DO ŚWIADECTWA MATURALNEGO. ❖ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU*.

Upoważnienie do odbioru matury OKE

wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieWzór upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego – Upoważnienie do odbioru świadectwa.doc.legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym o nr…………………. PESEL …………………………. do odbioru wyników maturalnych / wyników egzaminu potwierdzającego. Świadectwa może odebrać również osoba posiadająca imienne upoważnienie dyrektora szkoły. W celu sprawnego odbioru prosimy o posługiwanie się. JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU: ❖ ŚWIADECTW MATURALNEGO. ❖ ANEKSU DO ŚWIADECTWA MATURALNEGO. ❖ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU*.

UPOWAŻNIENIE do odbioru świadectwa maturalnego pdf

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU: ❖ ŚWIADECTW MATURALNEGO. ❖ ANEKSU DO ŚWIADECTWA MATURALNEGO. ❖ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU*.UPOWAŻNIENIE. Niniejszym oświadczam, że upoważniam. mojego świadectwa dojrzałości wraz z odpisem / aneksu świadectwa dojrzałości wraz.Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego – Upoważnienie do odbioru świadectwa.doc.świadectwa dojrzałości (wyników matury, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu IB DP)* w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. I. J.Odbiór świadectw maturalnych w III LO: 05.07.2021r. o godz. 12.00. Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w.

Odbiór świadectwa maturalnego przez rodzica

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU: ❖ ŚWIADECTW MATURALNEGO. ❖ ANEKSU DO ŚWIADECTWA MATURALNEGO. ❖ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU*.do odebrania (świadectwa dojrzałości, świadectwa promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego – Upoważnienie do odbioru świadectwa.doc.Nie wszyscy uczniowie odebrali już swoje świadectwa szkolne. Czy rodzic może upoważnić inną osobę do odbioru świadectwa ukończenia. Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego. Informujemy, że w przypadku, gdy maturzysta nie będzie mógł osobiście odebrać swojego.

Wzór upoważnienia do odbioru dokumentów ze szkoły

Tak też jest z różnymi rodzajami zaświadczeń. Potwierdzają one fakty lub stan prawny. W wielu sytuacjach konieczny jest osobisty odbiór takiego dokumentu do. Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa. Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę.Wzór upoważnienia do odbioru duplikatu świadectwa: ukończenia szkoły dojrzałości promocyjnego. Załączniki. (własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa). Uwaga. Pełnomocnictwo winno być poprzedzone złożonym wnioskiem o wydanie w/w dokumentu/ów.AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE. POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA/ODBIORU DOKUMENTÓW. Ja niżej podpisany(a).

Dodaj komentarz